Akuality a novinky

V súčasnosti boli vypracované správy pre posúdenie zavezenosti skládok odpadov k 31.12. 2012 pre prevádzky Lučenec, Kolta, Martin, Nána, Holíč – Cunín, Zlaté Moravce, Brezová pod Bradlom, Krásny Brod, Horná Štubňa, Neded a Dubová.

23. 01. 2013 - Admin

K termínu 31.12. 2012 boli ukončené práce na výkone stavebného dozoru stavby financovanej z fondov EU “Skládka Halňa 1. stavba, skládka priemyselného odpadu” pre objednávateľa mesto Krompachy. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a prostriedkov mesta Krompachy v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov. Stavba predstavuje uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúcej skládky odpadov priemyselného odpadu, úprava povrchu skládky, uzatvorenie proti priesakom zrážkových vôd, technická a biologická rekultivácia a zatrávnenie povrchu skládky. Skládka odpadov je zatriedená ako skládka nebezpečných odpadov. Uzatvorená a zrekultivovaná plocha skládky cca 64 500 m2 . Celkové náklady stavby boli 5,23 mil. www.ta3.com

22. 01. 2013 - Admin

Certifikáty

certifikáty kvality Zistite viac