Žiadosti o NFP – Dolný Bar

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Žiadosti o NFP

Dokumentácia: Spracovanie žiadostí o financovanie uzavretia a rekultivácie skládov odpadov z fondov EU. Programové obdobie 2007 – 2013 (schválené žiadosti)

Druh Projektu: Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Popis prác: Operačný program životné prostredie, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-09-5, schválená žiadosť o NFP 24140110166, predpoklad ukončenia 12.2011, spolupráca na vypracovaní Žiadosti o NFP, vykonávanie stavebného dozoru.

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 12.2011

Objednávateľ: Obec Dolný Bar

Celkové náklady: 2024088,15

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac