Ponúkané služby

1. Hlavná náplň činností

 • komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa Zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch
 • odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona č. 138/1992 Z. z. v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Vodohospodárske stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu oprávnenia podľa Zákona č. 138/1992 Z. z.
 • výkon činnosti stavbyvedúceho – Inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby, skládky odpadov)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie

2. Doplňujúce činnosti

Odpadové hospodárstvo:

 • regionálne štúdie a projekty odpadových hospodárstiev, havarijné plány a prevádzkové poriadky
 • rekultivácie a sanácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk
 • príprava a realizácia skládok odpadov
 • vypracovanie žiadostí na nenávratný príspevok z fondov EU, envirofondov a príspevkov na financovanie stavieb odpadového hospodárstva
 • spracovanie biologického odpadu, kompostárne, úprava odpadu, dotrieďovacie linky, biodegradačné plochy, spracovanie odpadov, zberné dvory, separovaný zber odpadov
 • vypracovanie dokumentácie podľa Zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (E.I.A.)
 • odborné poradenstvo pri vypracovaní žiadosti v oblasti integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKŽ)

Vodohospodárske stavby:

 • zdravotne – vodohospodárske stavby – vodovody, kanalizácia, ČOV
 • hydromelioračné a hydrotechnické stavby – vodné nádrže, rybníky a úpravy tokov
 • vypracovanie dokumentácie podľa Zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (E.I.A.)

Poradenská činnosť v oblasti potápačských prác a potápačskej techniky

Potápačské práce – čistiace práce pod vodou

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac