POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽMENTU

Spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o. kladie veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Jedným z cieľov systému manažmentu spoločnosti je dosiahnutie a podpora dôvery stávajúcich a potencionálnych zákazníkov v kvalitu, metodiku ako aj postupy zabezpečovania služieb a výkonov pre zákazníkov.

Integrovaný Systém manažmentu spoločnosti DEPONIA SYSTEM s.r.o. zaručuje seriózny prístup a stabilne vysokú kvalitu služieb pre partnerov a zákazníkov spoločnosti, ako aj solidaritu a spoľahlivosť pre vzťah k zamestnancom.

K návrhom technického riešenia sa spoločnosť zaväzuje pristupovať vždy individuálne, podľa možností, potrieb, a požiadaviek zákazníka, ale vždy v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi predpismi.
Vypracované návrhy riešenia zámerov investora a ich optimalizácia predstavujú bezpečné technické riešenie a prevádzku, s vysokou organizáciou práce, s dôrazom na ekologické riešenie a minimalizáciu ekonomických požiadaviek.

Spoločnosť sa zaväzuje:

V oblasti ochrany životného prostredia:

  • Svojou činnosťou a použitými metódami pri návrhu a realizácii jednotlivých projektov a aktivít zabezpečovať a dosahovať vysoký stupeň ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a sociálneho rozvoja spoločnosti
  • Realizovať svoju činnosť v súlade s právnymi, spoločenskými a morálnymi princípmi zabezpečujúcimi trvalý rozvoj a udržanie kvality životného prostredia

V oblasti prevencie a riešenia bezpečnostných opatrení:

  • neustále sledovať a vyhodnocovať rizika a ich možné dopady na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, plánovať a realizovať opatrenia vedúce k odstráneniu alebo zníženiu týchto rizík
  • ovplyvňovat a vychovávať zamestnancov a iné spolupracujúce osoby , subjekty tak, aby dbali o svoju vlastnú bezpečnosť, o zdravie a čistotu životného prostredia.

Vo vzťahu k zákazníkom a zainteresovaným stranám

  • priebežne zisťovať potreby zákazníka a zainteresovaných strán s cieľom plniť ich očakávania ale vždy v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi predpismi v SR.
  • vytvoriť obraz firmy so zodpovedným prístupom k zákazníkovi, k svojim zamestnancom, k životnému prostrediu a spoločnosti
  • informovať zákazníkov a zainteresované strany o svojich aktivitách, možnostiach a výhodách spolupráce s dôrazom na kvalitu, seriózny prístup a splnenie predpísaných požiadaviek.

Spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o. sa zaväzuje pravidelne v ročných intervaloch vyhodnotiť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k zákazníkom, vlastným zamestnancom, zistiť a vyhodnotiť pracovné rizika a ich dopady na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov , politiku ISM a environmentálné aspekty svojich činností a ich dopady na životné prostredie.

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac